Adatvédelem

Az adatkezelő neve, elérhetősége

Cégnév:    Mészáros Péter EV.
Székhely: 6722 szeged, Nemes takács u. 3-7/c fsz. 30.
Adószám: 66692171-1-26
Elektronikus elérhetőség: info@gordiuszmasszazs.hu
Telefonos elérhetőség: +3630-9305579

Az adatkezeléssel érintettek köre

Az adatkezeléssel kizárólag azok a természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek érintettek, akik vagy amelyek jelen honlap  igénybevételével, illetve megrendelőként önkéntesen adatot szolgáltatnak.

A kezelt adatok köre

Megrendelésnél: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a megrendelés esetén az adatkezelő és az adatkezeléssel érintett közötti ügyfélkapcsolat egyszerűsítése, a felek között ennek során létrejött szerződés teljesíthetőségének biztosítása.

Az adatkezelés ideje

Az adatkezelés addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri. A vásárlás folyamán készült számla az ügyfél által a regisztráció során megadott és rögzített adatokkal a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra tárolásra kerül.

Az adatkezelés módja

Az adatkezeléssel érintett által megadott adatokat az adatkezelő harmadik személy részére nem továbbítja, azokat kizárólag az adatkezelő, valamint megrendelés esetén a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben (név, cím), a megrendelő választása szerint a kiszállítást végző szolgáltató ismerheti meg.

Ezen korlátozás nem vonatkozik a törvény által megengedett, vagy kötelezővé tett adattovábbításra.

Az adatkezeléssel érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezeléssel érintett:

 • tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését,
 • tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 • jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a Törvény 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 1. a) Az adatkezeléssel érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást, melyre évente egyszer ingyenesen, azon felüli esetekben pedig 1200.-Ft költségtérítés ellenében kerülhet sor.
 2. b) A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.
 3. c) A személyes adatot törölni kell, ha
 • kezelése jogellenes,
 • az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri,
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 1. d) Az adatkezeléssel érintett a Törvény 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
 2. e) Az adatkezeléssel érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat a Törvény 22.§-ában meghatározottak szerint.
  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Honlap: www.naih.hu
  Telefon:+36(1)391-1400
  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu